Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä:

Circutus Oy Talvipäiväntie 19, 80140 Joensuu info [ at ] circutus.fi y-tunnus 3275100-1

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lotta Lilja p. 040-5770287 info [ at ] circutus.fi

3. Rekisterin nimi

Circutus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on Circutus Oy:n alustalla tapahtuvan vertaisvuokrauksen mahdollistaminen. Keräämme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen

 • Vuokrausilmoitusten jättäminen ja tavaroiden vuokraaminen

 • Maksujen käsittely, valvonta ja tilitys

 • Tuotekehitys

 • Palveluiden markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavaa tietoa:

 • Asiakastiedot: henkilön nimi, asiakasnumero, yritys/organisaatio, yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, muut mahdolliset asiakassuhteen kannalta keskeiset tiedot.

 • Tiedot palvelun käytöstä: asiakkaan jättämät ilmoitukset, asiakkaan vuokraustapahtumat, asiakkaan saamat vertaispalautteet, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 • Maksutiedot: asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot. Tilinumero.

 • Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot (anonyymisti).

 • Muut tiedot: asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia pyydetyn palvelun toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan omalla suostumuksellaan.

7. Asiakkaan tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille lukuun ottamatta lakisääteistä määräyksiä ja alla lueteltuja tilanteita. Asiakaspalautteita voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten:

 • Alustan käyttöjärjestelmän tuottajat

 • Viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat

 • Sosiaalisen median markkinointipalveluiden tuottajat

Tietojen luovutuksen syynä on parempi ja kohdennettu markkinointi. Tietoa ei luovuteta kolmansien osapuolien kaupallisia tarkoituksia varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen asiakassuhteen, toimeksiannon tai muun rekisteriselosteessa mainittujen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta johdu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämä on Circutus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.2.2023