Circutuksen yleiset käyttöehdot

Päivitetty 12.2.2023

1. YLEISTÄ

Kiitos rekisteröitymisestä Circutukseen! Olet nyt osaltasi mukana luomassa uudenlaista omistamisen, jakamisen ja arjen kiertotalouden kulttuuria Suomeen. Palvelua tuottaa Circutus Oy (Y-tunnus: 3275100-1), joka on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, kotipaikkana Joensuu (jäljempänä ”Circutus” / ”Me”). 

Circutuksen palvelut (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”): Circutus tarjoaa markkinapaikan henkilöille tai muille oikeushenkilöille tavaroiden vuokralle antamiseen ja vuokraamiseen (vertaisvuokraamiseen). Circutus toimii palvelun- ja alustantarjoajana, tiedon- ja maksujen välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. 

Circutuksen palvelussa käyttötavaroiden omistajat (jäljempänä ”Omistaja”) voivat ilmoittaa tavaroitaan vuokrattaviksi, ja vuokraajat (jäljempänä ”Vuokraaja”) voivat vuokrata Omistajien tavaroita. Voit lisäksi selailla palvelun sisältöjä ilman että olet Omistajan tai Vuokraajan roolissa. Omistajasta tai Vuokraajasta tai palvelun selaajista puhuttaessa käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät” tai ”sinä”. Käyttäjä voi toimia omistajana, vuokraajana, molemmissa rooleissa tai ei kummassakaan roolissa.

Nämä käyttöehdot ovat Circutuksen ja Käyttäjän väliset ja koskevat Circutuksen palveluiden käyttöä nettiselaimella ja / tai sovelluksella. Käyttöehdot kuvaavat Circutuksen sekä Palvelun Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet. Näitä Käyttöehtoja täydentää Vuokrauspalvelun käyttöehdot (jäljempänä ”Vuokraehdot”). Nämä ehdot ja/tai sopimukset tulevat Käyttäjän hyväksyttäviksi siinä vaiheessa, kun Käyttäjä käyttää kyseisiä Palveluita. Mikäli näiden käyttöehtojen ja Vuokraehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, Vuokraehdot ovat etusijalla.

Ennen kuin Käyttäjä voi käyttää Palvelua tai luoda Palveluun käyttäjätilin (jäljempänä ”Käyttäjätili”), Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot sekä sitoutua hyväksymään muut oheiset käyttöehdot (jäljempänä ”Sitoumus”). Hyväksymällä käyttöehdot tai käyttämällä Palvelua hyväksyt käyttöehdot oikeudellisesti sitovaksi.

Palvelua ei saa käyttää eikä näitä Käyttöehtoja saa hyväksyä, mikäli (a) Käyttäjä on vajaavaltainen tai alaikäinen (alle 18-vuotias) ja/tai (b) Käyttäjältä tai Käyttäjää edustavalta taholta on kielletty Palvelun käyttö minkä tahansa voimassa olevan lain perusteella tai Circutuksen päätöksellä.

2. KÄYTTÄJÄTIEDOT

Palveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröintiä ja käyttäjätilin luomista. Käyttäjä luo käyttäjätilin seuraamalla rekisteröitymislinkkiä ja antaa Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Käyttäjäksi rekisteröityminen Palveluun on ilmaista. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Palveluun voi jatkossa kirjautua.

Käyttäjät ovat itse vastuussa kaikesta käyttäjätilin kautta suorittamastaan toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän käyttäjätiliä ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viivytyksettä sähköpostiosoitteeseen info@circutus.fi.

3. KÄYTTÄJÄN YLEISET VASTUUT

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja näissä Käyttöehdoissa ja Suomen lainsäädännössä sekä yleisesti hyväksyttäviä ja hyvien tapojen mukaisia.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Circutuksella on oikeus sulkea käyttäjätili Käyttäjän toimiessa Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteen (2) vuoteen.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei toiminnallaan häiritse tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

Käyttäjät ovat itse vastuussa kaikesta viranomaisille suoritettavista tiedonannoista sekä kaikista veroista, veronluonteisista maksuista ja muista maksuista, jotka johtuvat kulloinkin voimassa olevasta ja asiaan soveltuvasta lainsäädännöstä.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä Palvelussa. Kaiken viestinnän on oltava asianmukaista ja liittyä tavaroiden vuokraamiseen ja vuokrausaikataulujen sopimiseen.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Vierailut kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tapahtuvat Käyttäjän omalla vastuulla.

Mikäli Käyttäjä ei noudata Käyttöehtoja, Circutus voi mitätöidä Käyttäjätilin.

4. CIRCUTUKSEN OIKEUDET JA VASTUUT

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Circutus ei kuitenkaan vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Circutus ei anna takeita Palvelun jatkuvasta toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Circutuksella on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä, mistä syystä tahansa. Circutuksella on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain tai korvata Palvelu toisenlaisella ratkaisulla.

Circutus ei vastaa Omistajan ja Vuokraajan välisestä sopimussuhteesta, vaan toimii vertaisvuokrauksen mahdollistamana alustana ja tiedonvaihtokanavana sekä turvallisena maksualustana. Tavaroiden vuokraukseen liittyvät sopimukset ovat käyttäjien välisiä eikä Circutus ole niissä osapuolena.  

Circutus vastaa Palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta vain itse tuottamansa tietosisällön osalta. Circutus ei vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta, taikka siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen. Circutus ei myöskään vastaa Palvelun Käyttäjien tekemisistä tai laiminlyönneistä. Circutus ei ole missään tilanteissa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat esineiden tai tavaroiden vuokrauksen aikana tai Palvelua käytettäessä. Circutus ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat itse vastuussa kaikista Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä, Käyttöehtojen vastaisista toimista sekä niiden seurauksista.

Circutus ei vastaa vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Circutuksella on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) joka on Circutuksen näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai Käyttöehtojen vastainen, sopimaton tai virheellinen, (ii) joka on haitallinen tai vahingollinen Circutukselle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle tai (iii) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Circutus on kieltänyt. Circutuksella on oikeus poistaa Palvelusta ilmoituksia, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Circutuksen brändille epäasiallista sisältöä.

Circutus ei ole vastuussa kenenkään sen yhteistyökumppanina toimivan tahon, kuten esimerkiksi markkinoinnista tai ohjelmiston toiminnasta vastaavan yrityksen, toiminnasta, puheista tai muista vastaavista kanssakäymisistä Käyttäjiä kohtaan tai mahdollisista tappioista tai menetyksistä niihin liittyen. Mikäli Käyttäjien sekä Yhteistyökumppanien välillä esiintyy kiistaa, on kyseisten osapuolten selvitettävä asiat keskenään.

Tässä kohdassa olevat vastuunrajoitukset eivät ulotu soveltuvien kuluttajansuojalakien mukaisiin oikeuksiin, joita ei voi vastuunrajoituslausekkeilla rajoittaa.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Circutus myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Palvelua koskevat tekniset ratkaisut, sisällöt ja oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Circutuksen omaisuutta. Käyttäjä ei saa ilman Circutuksen kirjallista lupaa käyttää, levittää, julkaista, kopioida tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.

Circutus omistaa kaikki Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin ja aineistoon liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Palveluun sekä teksteihin, kuviin, videoihin, musiikkiin, ohjelmistoihin, muotoiluihin, malleihin sekä kaikkeen muuhun materiaaliin ja aineistoon, joka on Palvelussa ("Aineisto"), lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä.

Julkaisemalla sisältöä, kuten ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa Palvelussa, Käyttäjä myöntää Circutukselle ilman erillistä korvausta oikeuden hyödyntää Käyttäjän tuottamaa sisältöä millä tahansa tavalla. Circutuksella on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa sisältöä edelleen sekä asettaa sitä yleisön saataville missä tahansa Circutuksen kanavassa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa näitä oikeuksia edelleen mahdollisille Yhteistyökumppaneilleen. Circutus voi hyödyntää käyttäjän Palveluun toimittamaa materiaalia sellaisenaan tai muokattuna mm. Palvelun markkinointia varten. Käyttäjälle jää käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin.

6. MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

Palveluun rekisteröityminen ja sen selaaminen sekä tavaran laittaminen vuokralle on maksutonta. Palvelu saattaa sisältää maksuttomia ja maksullisia osia. Maksullisten osien hinnat ja ehdot ilmoitetaan selvästi erikseen kunkin osan kohdalla.

Circutuksella on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua ja laskutusperusteita ilmoittamalla siitä palvelussa yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Jos hinnan muutos johtuu arvonlisäverosta tai muusta Palveluun liittyvästä verosta, julkisoikeudellisesta maksusta tai niitä koskevasta viranomaisten soveltamiskäytännöstä, Circutuksella on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

7. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tämä sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa käyttöehdot päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Käyttäjän irtisanoessa Käyttöehdot Circutus sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Mahdollisia maksettuja maksuja ei palauteta siinä tilanteessa, että asiakas on maksanut Palvelun maksullisen osuuden ja irtisanoo palvelun.

Circutus pidättää itsellään oikeuden muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti. Circutus ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi.

Circutus voi lopettaa (pysyvästi tai väliaikaisesti) Palvelun tarjoamisen (tai minkä tahansa osan siitä), joko Käyttäjälle tai Käyttäjille yleisesti, täysin Circutuksen omaan harkintaan perustuen ilman etukäteisilmoitusta.

Circutuksella on yksipuolinen oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeuttaa siirtää tätä Sitoumusta kolmannelle ilman Circutuksen kirjallista suostumusta.

8. RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

Käyttöehtoihin sekä Käyttäjän ja Circutuksen väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Circutuksen ja Käyttäjän väliset mahdolliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Riidanratkaisussa noudatetaan Vuokraehtojen ja Käyttöehtojen määräyksiä.

9. SEKALAISTA

Mikäli tämän Sitoumuksen suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, on suomenkielinen versio ensisijainen englanninkieliseen versioon nähden.

Mikäli ristiriitaisuuksia ilmenee näiden käyttöehtojen ja Vuokraehtojen tai Käyttösopimuksen välillä, ovat Vuokraehdot ja Käyttösopimus ensisijaisia näihin käyttöehtoihin nähden.